Reisvoorwaarden

Algemene Voorwaarden


Avila Reizen
B.V.
Op reizen geboekt bij Avila Reizen B.V. (KvK nr 51111616) zijn, vanaf 1 juli 2018, de ANVR Consumentenvoorwaarden en de aanvullende Avila Reizen B.V. reisvoorwaarden van toepassing.

De ANVR hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en informatie daarover. De reizen op deze website worden aangeboden onder de ANVR-Reizigersvoorwaarden (Reis- en/of Boekingsvoorwaarden en/of Gekoppeld Reisarrangement-voorwaarden) die van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is.

Klik hier voor het lezen en opslaan van de ANVR-Reizigersvoorwaarden en overige belangrijke informatie. Op ons boekingsformulier moet u aanvinken dat u kennis heeft genomen van en akkoord gaat met de ANVR-Reizigersvoorwaarden (Reisvoorwaarden en/of Boekingsvoorwaarden en/of Gekoppeld Reisarrangement-voorwaarden) en overige ANVR-informatie.

Aanvullende Avila Reizen reisvoorwaarden

Deze navolgende voorwaarden zijn door ons, Avila Reizen B.V., zelf opgesteld en gelden in aanvulling op de ANVR Reisvoorwaarden zoals die met ingang van 1 juli 2018 luiden. Hierover heeft wat betreft de inhoud van deze artikelen geen overleg plaatsgevonden tussen ANVR en Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Behoudens de in de voorwaarden zelf toegestane afwijkingen kunnen deze eigen bepalingen geen afbreuk doen aan de ANVR-Reizigersvoorwaarden en zijn uitsluitend bedoeld als aanvulling op de ANVR-voorwaarden daar waar dat vermeld staat in de ANVR-voorwaarden zelf en/of om de positie van de reiziger verder te versterken.

For English, please click here.

Artikel 1. Algemene bepaling
Daar waar in de ANVR consumenten voorwaarden gesproken wordt over de reisorganisator, wordt Avila Reizen bedoeld.

Artikel 2. (Aan)betaling
2.1. Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient een aanbetaling van 30% van de totale overeengekomen reissom voor het landarrangement te worden voldaan (met een minimum van € 150 per persoon) plus eventuele betalingen voor in de reisovereenkomst opgenomen verzekeringspremies en kosten. Indien ook vliegtickets tot het door Avila Reizen te organiseren reispakket behoren dienen deze direct bij het tot stand komen van de overeenkomst volledig betaald te worden. In uitzonderingsgevallen (bijvoorbeeld bij cruises of speciale excursies) kan een afwijkende (aan-)betalingsregeling gelden. Voor groepsreizen en incentives worden afwijkende aanbetalingsregels gehanteerd.
2.2. Het restant van de reissom moet uiterlijk acht weken voor de dag van vertrek betaald zijn. Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim. Dit kan annulering tot gevolg hebben waarbij de annuleringskosten in rekening worden gebracht aan de reiziger.
2.3. Indien de overeenkomst binnen acht weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet de gehele reissom per omgaande voldaan worden.
2.4. De reiziger die niet tijdig betaalt, is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast worden buitengerechtelijke incassokosten (15% van het gevorderde) in rekening gebracht.
2.5. Betalingen dienen bij voorkeur te worden overgemaakt op rekening van Avila Reizen of desgewenst contant te worden voldaan. Betalen per creditcard is ook mogelijk, we rekenen een toeslag van 1,9% voor betalingen per credit card.
2.6. Avila Reizen hanteert een administratietoeslag van € 50,- per overeenkomst.

Artikel 3. Opzegging door de reiziger (annulering)
3.1 Indien de overeenkomst door de reiziger wordt opgezegd zal de reisorganisator de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten in rekening brengen:
* bij annulering tot de 42e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling;
* bij annulering vanaf de 42e kalenderdag (exclusief) tot de 28e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de reissom;
* bij annulering vanaf de 28e kalenderdag (exclusief) tot de 21e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom;
* bij annulering vanaf de 21e kalenderdag (exclusief) tot de 14e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;
* bij annulering vanaf de 14e kalenderdag (exclusief) tot de 7e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom;
* bij annulering vanaf de 7e kalenderdag (exclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom;
* bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige reissom.
3.2. Indien een reis is samengesteld uit verschillende onderdelen waarop verschillende annuleringsbepalingen van toepassing zijn, gelden per onderdeel de specifiek hierop van toepassing zijnde bepalingen van de toeleverancier. Bijvoorbeeld bij cruises, autohuur, speciale excursies, bijzondere diensten zoals nationale parken en culturele- of sportevenementen kan een afwijkende annuleringsregeling gelden. Uiterlijk bij de boeking zal aangegeven worden of in afwijking van bovenstaande annuleringskostenstaffel, op onderdelen van de reis specifieke annuleringsbepalingen van toepassing zijn.
3.3 Voor internationale en binnenlandse vliegtickets gelden vanaf het moment van boeking annuleringskosten van 100% van de reissom. Indien u specifiek vliegtickets wenst te boeken die nog te wijzigen of te annuleren zijn dient u dit op voorhand kenbaar te maken.
3.4 Annulering door reiziger uit een reisgezelschap
3.4.1 Indien een reiziger uit een reisgezelschap zijn aandeel in een reisovereenkomst voor een gezamenlijk verblijf in een hotel, appartement, vakantiewoning of andere accommodatie annuleert, is hij annuleringskosten verschuldigd.
3.4.2 Als de grootte van het resterende gezelschap in de prijstabel voor deze accommodatie voorkomt, doet de reisorganisator aan de overblijvende reiziger(s) een bij de nieuwe groepsgrootte passend wijzigingsvoorstel voor dezelfde periode en in dezelfde accommodatie.
3.4.2 Voor de hiervoor bedoelde reiziger(s) wordt de reissom gewijzigd conform de prijstabel. Voor de betaling van de gewijzigde reissom zullen de normale betalingsregels gelden die een reisorganisator hanteert.
3.4.3 Indien het wijzigingsaanbod niet mogelijk is of niet wordt geaccepteerd, wordt de overeenkomst voor alle reizigers geannuleerd en zijn alle reizigers annuleringskosten verschuldigd.
3.4.4 Het totaalbedrag van annuleringskosten en gewijzigde reissommen zal de totale reissom van de oorspronkelijke reizigers niet te boven gaan. Een eventueel overschot wordt op de nieuwe reissom in mindering gebracht.
3.5. Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

Artikel 4. Klachtenprocedure
4.1. Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst moet zo spoedig mogelijk worden gemeld bij de betrokken dienstverlener, zodat deze een passende oplossing kan treffen. Indien de tekortkoming niet wordt opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis, moet deze onverwijld worden gemeld bij de lokale vertegenwoordiging of, indien niet bereikbaar, bij Avila Reizen. De communicatiekosten worden door Avila Reizen vergoed, tenzij blijkt dat deze redelijkerwijs niet hadden behoeven te worden gemaakt. Bewijs van gemaakte kosten (nota’s) dienen getoond te worden. Indien achteraf blijkt dat de reiziger niet aan deze meldingsplicht voldaan heeft en Avila Reizen niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, kan zijn eventuele recht op schadevergoeding worden beperkt of uitgesloten.
4.2. Als een klacht niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na afloop van de reis schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Avila Reizen. Als de klacht niet de uitvoering maar de totstandkoming van een overeenkomst betreft, dient deze binnen één maand na kennisname door de reiziger van de feiten, waarop de klacht betrekking heeft, bij Avila Reizen te worden ingediend.
4.3. Op alle geschillen tussen Avila Reizen en de reiziger is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 5. Reisdocumenten en reisbescheiden
5.1.De reiziger dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van de benodigde geldige documenten, zoals een paspoort en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen/vaccinaties en (internationaal) rijbewijs (bij selfdrive). De reiziger dient de door Avila Reizen verstrekte algemene informatie hieromtrent op juistheid te controleren bij instanties die daaromtrent uitsluitsel kunnen geven. Wanneer het hiervoor gestelde door de reiziger niet wordt nageleefd en de reiziger de reis daardoor niet of niet geheel kan maken, komen de kosten met alle daaraan verbonden gevolgen voor rekening van de reiziger.
5.2.De reiziger dient gedurende de reis in het bezit te zijn van een verzekering waarin tenminste het risico van ziekenhuiskosten, dokterskosten, begrafeniskosten en repatriëringkosten op redelijke wijze zijn gedekt.
5.3. Avila Reizen stelt de benodigde reisbescheiden uiterlijk 10 dagen voor de dag van vertrek in het bezit van de reiziger, mits volledige betaling van de reis heeft plaatsgevonden.

Artikel 6. Wijziging door de reiziger
Tot 28 dagen voor vertrek kan de reiziger wijzigingen in de overeenkomst aanvragen. Deze wijzigingen zullen voor zover mogelijk aangebracht worden. Bij een gewijzigde reissom dient de reiziger de gewijzigde reissom, onder aftrek van de reeds betaalde gelden, te voldoen. Naast de werkelijke kosten bedragen de wijzigingskosten € 25 per boeking per wijziging en eventuele communicatiekosten. Uitstel van de vertrekdatum of vermindering van het aantal betalende passagiers wordt beschouwd als een (deel-)annulering waarop artikel 2 van toepassing is.

Artikel 7. Wijziging door Avila Reizen
De reiziger die gebruik maakt van zijn recht om de wijziging of het alternatieve aanbod ingevolge de vorige leden af te wijzen, moet dit binnen 3 werkdagen na ontvangst van het bericht over de wijziging kenbaar maken. Vanaf 10 dagen voor vertrek geldt hiervoor een termijn van 24 uur (1 werkdag). In dat geval heeft Avila Reizen het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Hij moet (op straffe van verval) van dit recht gebruik maken binnen 3 werkdagen na ontvangst van de mededeling van de wijziging door de reiziger. Vanaf 10 dagen voor vertrek geldt hiervoor een termijn van 24 uur (1 werkdag). De reiziger heeft in dat geval recht op kwijtschelding of teruggave van de reissom (of, indien de reis reeds ten dele is genoten, op teruggave van een evenredig deel daarvan) binnen 2 weken.

Aanvullende voorwaarden bij boeking van National Geographic Expeditions
Artikel 8. Boekingen van National Geographic Expeditions – Tours met een Expert
8.1 Om een plek te reserveren op een van de Tours met een Expert is een aanbetaling vereist:
* € 500,00 per persoon bij programma’s van 9 dagen of korter
* € 750,00 per persoon bij programma’s van 10 tot maximaal 15 dagen
* € 2000,00 per persoon bij programma’s van 16 dagen of langer
8.2 De volledige reissom dient uiterlijk 100 dagen voor vertrek voldaan te zijn. Een reservering kan door Avila Reizen worden geannuleerd indien hier niet aan is voldaan. Voor boekingen gemaakt binnen 100 dagen voor vertrek dient direct de volledige reissom voldaan te worden.
8.3 Indien de overeenkomst door de reiziger wordt opgezegd zal de reisorganisator de reiziger de volgende annuleringskosten in rekening brengen:
* bij annulering tot de 120e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de aanbetaling;
* bij annulering vanaf de 120e kalenderdag (exclusief) tot de 90e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 100% van de aanbetaling;
* bij annulering vanaf de 90e kalenderdag (exclusief) tot de 45e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;
* bij annulering vanaf de 45e kalenderdag (exclusief) tot de vertrekdag: de volledige reissom.

Artikel 9. Boekingen van National Geographic Expedtions – Privé-expedities
9.1 Om een privé-expeditie te reserveren is een niet-restitueerbare aanbetaling van € 1.000,00 per persoon vereist. Voor reizen naar Chili en Paaseiland is een niet-restitueerbare aanbetaling van € 1.500,00 per persoon vereist.
9.2 De volledige reissom dient uiterlijk 100 dagen voor vertrek voldaan te zijn. Een reservering kan door Avila Reizen worden geannuleerd indien hier niet aan is voldaan. Voor boekingen gemaakt binnen 100 dagen voor vertrek dient direct de volledige reissom voldaan te worden.
9.3 Indien de overeenkomst door de reiziger wordt opgezegd zal de reisorganisator de reiziger de volgende annuleringskosten in rekening brengen:
* bij annulering vanaf de 90e kalenderdag (exclusief) tot de 45e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;
* bij annulering vanaf de 45e kalenderdag (exclusief) tot de vertrekdag: de volledige reissom.

Artikel 10. Boekingen van National Geographic Expedtions – Maatwerkexpedities
10.1 Om een maatwerkexpeditie (custom expedition) te reserveren is een niet-restitueerbare aanbetaling van 20% van de reissom per persoon vereist. Dit bedrag kan hoger liggen indien er sprake is van het aanvragen van permits of het vastleggen van binnenlandse vliegreizen.
10.2 De volledige reissom dient uiterlijk 100 dagen voor vertrek voldaan te zijn. Een reservering kan door Avila Reizen worden geannuleerd indien hier niet aan is voldaan. Voor boekingen gemaakt binnen 100 dagen voor vertrek dient direct de volledige reissom voldaan te worden.
10.3 Indien de overeenkomst door de reiziger wordt opgezegd zal de reisorganisator de reiziger de volgende annuleringskosten in rekening brengen:
* bij annulering vanaf de 90e kalenderdag (exclusief) tot de 45e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;
* bij annulering vanaf de 45e kalenderdag (exclusief) tot de vertrekdag: de volledige reissom.

Artikel 11. Boekingen van National Geographic Expedtions – Expeditiecruises met Ponant, en alle andere reizen met Ponant
11.1 Om uw cabine vast te leggen aan boord van een afvaart met Ponant is een aanbetaling van 30% vereist.
11.2 De volledige reissom dient uiterlijk 100 dagen voor vertrek voldaan te zijn. Een reservering kan door Avila Reizen worden geannuleerd indien hier niet aan is voldaan. Voor boekingen gemaakt binnen 100 dagen voor vertrek dient direct de volledige reissom voldaan te worden.
11.3 Indien de overeenkomst door de reiziger wordt opgezegd zal de reisorganisator de reiziger de volgende annuleringskosten in rekening brengen:
* bij annulering binnen 15 dagen na bevestiging van uw boeking: geen annuleringskosten voor het cruise-only gedeelte van uw boeking;
* bij annulering vanaf 15 dagen na bevestiging tot 365 dagen voor aanvang van de cruise: € 250,- per persoon per cruise voor het cruise-only gedeelte;
* bij annulering vanaf de 364e kalenderdag (exclusief) tot de 211e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 10% van de reissom;
* bij annulering vanaf de 211e kalenderdag (exclusief) tot de 121e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 25% van de reissom;
* bij annulering vanaf de 121e kalenderdag (exclusief) tot de 91e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;
* bij annulering vanaf de 91e kalenderdag (exclusief) tot de vertrekdag: de volledige reissom.

Artikel 12. Boekingen van National Geographic Expeditions – Journeys en andere reizen met G Adventures
12.1 Om een plek te reserveren op een van de Journeys is een aanbetaling vereist van € 350,00 per persoon.
12.2 De volledige reissom dient uiterlijk 120 dagen (National Geographic  Journeys) of 70 dagen (andere reizen met G Adventures) voor vertrek voldaan te zijn. Een reservering kan door Avila Reizen worden geannuleerd indien hier niet aan is voldaan. Voor boekingen gemaakt binnen hiervoor gespecificeerde termijn dient direct de volledige reissom voldaan te worden.
12.3 Indien de overeenkomst door de reiziger wordt opgezegd zal de reisorganisator de reiziger de volgende annuleringskosten in rekening brengen:
* bij annulering tot de 60e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling;
* bij annulering vanaf de 60e kalenderdag (exclusief) tot de 30e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling plus 50% van de reissom;
* bij annulering vanaf de 30e kalenderdag (exclusief) tot de vertrekdag: de volledige reissom.
De aanbetaling blijft als ‘Lifetime Deposit’ beschikbaar voor de reiziger. Dat wil zeggen dat de reiziger de reeds gedane aanbetaling opnieuw kan inzetten voor een later te boeken reis.

Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)

Avila Reizen B.V. (KvK nr 51111616) is aangesloten bij SGR. U kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling (www.sgr.nl/garantieregeling) vallen de op deze website gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorggedragen voor de terugreis.

Calamiteitenfonds

Avila Reizen B.V. (KvK nr 51111616) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. De garantie van het Calamiteitenfonds houdt in dat u als reiziger die deelneemt aan een reis waarop de garantie van toepassing is:
– (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
– de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis. Meer informatie over het Calamiteitenfonds kunt u vinden op www.calamiteitenfonds.nl.